Židovská náboženská obec v Nitre
Kedysi to bola významná židovská komunita, no dve totality 20. storočia ju temer vymazali zo života. V súčasnosti je súčasťou neveľkej slovenskej židovskej obce, ktorej cieľom je zachovanie náboženských a kultúrnych tradícií a zvykov. ŽNO v Nitre má okolo päťdesiat členov. Jej činnosť spočíva v niekoľkých rovinách. V prvom rade je to spoločné trávenie liturgie významných sviatkov židovského kalendára, Nového roka, Dňa zmierenia, Chanuky, Purimu, Pesachu atď. Ďalej je to spolupráca s okolitými ŽNO v regióne pri zabezpečovaní dôstojnej rozlúčky so zomretými. Obec sa stará o údržbu cintorína, ktorý je jedným z najväčších na Slovensku. Pri pamätníku obetiam holokaustu každoročne organizuje dôstojnú tryznu na pamiatku obetí vojny z Nitry a okolia, na ktorej sa zúčastňujú súverci z celého regiónu, ale aj občania Nitry iných vierovyznaní. Obec má svoj sociálny program, ktorý je v súlade so židovskou tradíciou. Členovia obce však spolu navštevujú kultúrne podujatia týkajúce sa židovskej problematiky a organizujú spoločné návštevy pamiatok. Nemenej dôležitá je osvetová činnosť, v rámci ktorej členovia obce oboznamujú verejnosť so základmi judaizmu a tradičným zvykoslovím v našom regióne (spolupráca s médiami, s univerzitami pri diplomových prácach a i.) . Mnohé aktivity sú poriadané v súčinnosti s mestom Nitra a jeho odborom kultúry (Dni európskeho historického dedičstva, Noc múzeí a galérií a i.).
Zo života ŽNO