Židovská náboženská obec v Nitre
Rekonštrukcia nitrianskeho cintorína
Hodnoty židovských cintorínov a projekt ich obnovy na príklade Nitry Na našom území je zachovaných bezmála sedem stovák židovských cintorínov. Žiaľ, mnohé z nich sú veľmi zničené, poškodené, znesvätené, zničené vandalmi. Náhrobné kamene často rozkradli miestni podnikavci a možno sa stretnúť aj s narušením hrobových jám, ako dôsledkom barbarských činov jednotlivcov, ktorí dodnes veria naivným príbehom o pokladoch ukrytých v židovských hroboch. Cintoríny sa nachádzajú vo všetkých regiónoch Slovenska, aj na najodľahlejších miestach, kde slúžia ako kamenní svedkovia niekdajšieho židovského osídlenia. Každý cintorín je iný: na niektorých sú výpravné náhrobky prominentných židovských občanov slovenských miest, kým na iných sú jednoduché náhrobné pomníky (macevot) vidieckych židov. Dôležité a stále nepreskúmané cintoríny sú roztrúsené na severovýchode Slovenska, v regióne so silným chasidským osídlením pred druhou svetovou vojnou. Náhrobky s mnohými zaujímavými folklórnymi dekoratívnymi prvkami s každým novým dažďom pomaly miznú. Žiaľ, holokaust spôsobil, že v mnohých obciach už nežijú židovskí občania, ktorí by hroby navštevovali a starali sa o ne. Historické dedičstvo Nitry Jeden z najrozsiahlejších židovských cintorínov na Slovensku leží na začiatku sídliska Klokočina. Je to významná kultúrno – historická pamiatka. Dôstojné, k nebu sa týčiace, ale i vekom naklonené, aj vandalmi zničené kamenné dosky strážia pokoj zosnulých už vyše dvestopäťdesiat rokov. Je v nich skamenená história židovskej komunity, ktorá tu oddávna žila a aktívne sa zapájala do spoločenského a hospodárskeho života mesta. Niť jej pôsobenia bola násilne pretrhnutá v tragických rokoch 2. svetovej vojny. V rokoch 1942 až 1945 bolo z Nitry a okolia odvlečených a v koncentračných táboroch umučených okolo šesťtisíc obyvateľov. Ich pamiatku pripomína pamätník, postavený v roku 1951, pri ktorom sa každoročne koná smútočná tryzna. Podľa literárnych údajov je na židovskom cintoríne v Nitre vyše päťtisíc náhrobných kameňov. Mnohé z nich sú dokladom dobového kamenárskeho umenia. Ich tradičné tvary nesú na sebe znaky barokového a klasicistického umenia. Sú na nich vytesané životné osudy mnohých významných občanov, ale i jednoduchých pracovitých ľudí, ktorí dotvárali kolorit bývalej Nitry. Okrem hebrejských nápisov a znakov, pripomínajúcich dvanásť izraelských kmeňov, sa na nich zachovali slovenské, maďarské aj nemecké texty, ktoré rozprávajú o životnej púti, spoločenskom postavení, zamestnaní osôb, ktoré sú tu pochované. Návštevník sa s úctou pristavuje pri jedinečnej pamiatke, tumbe učeného „zázračného“ rabína Ezechiela Banetha (1773 -1854), ktorý zomrel v povesti svätca. Je to pútnické miesto zbožných Židov z celého sveta. Zastaví sa pri honosnom náhrobku z čierneho mramoru v hornej, ortodoxnej časti cintorína, ktorý uctieva pamiatku nitrianskeho filantropa Jozefa Engela (1836 – 1905) a jeho manželky, ktorí svoj majetok odporučili mestu a jeho obyvateľom. Zastane pri hroboch potomkov slávnych rabínskych rodín, napríklad dynastie Katzovcov, ktorí dali svetu múdrych učencov, položí kamienok na miesta posledného odpočinku významných právnikov, podnikateľov, lekárov, ktorí sa zaslúžili o hospodársky rozmach mesta. Pokloní sa pri hrobe Eugena Dukesza, zakladateľa Sociálnodemokratickej strany v Nitre, či advokáta Dr. Szilágyiho, starostu Nitry v roku 1931. Ale aj pri hroboch viacerých generácií nemenovaných obyvateľov mesta a jeho okolia, ktoré dnes už nikto nenavštevuje. Na mnohé z nich po vojne pribudli smútok vyvolávajúce nápisy: mená rodinných príslušníkov, ktorí prešli peklom holokaustu a neodpočívajú v rodnej zemi. Rekonštrukcia cintorína Cintoríny sú ako knihy, ak v nich človek vie čítať. Toľko citát. Ani židovský cintorín nie je výnimkou. Má čo povedať aj dnešnému obyvateľovi a návštevníkovi Nitry, regiónu aj Slovenska. Kus histórie, nenahraditeľné dedičstvo, ktoré je povinnosťou súčasníka zachovať pre budúcnosť. Pretože postupne ho nahlodáva zub času, a tak sú mimoriadne aktuálne kroky smerujúce k jeho obnove. Židovská náboženská obec v Nitre sa v spolupráci s mestom rozhodla o obnovu cintorína, najmä vstupných priestorov, drobnej architektúry, mobiliáru, chodníkov, zelene. Architektonické návrhy riešenia cintorína vytvorili študenti 4. ročníka Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Počas letného semestra 2008 vypracovali osem návrhov riešených v dvoch variantoch, s tým, že do rozpracovania sa vždy vybral jeden z nich, druhý je k dispozícii vo forme hmotovej štúdie. Tvorivý proces… Skôr, ako študenti pristúpili k samotnej tvorbe návrhov obnovy cintorína, oboznámili sa s riešenou lokalitou v spolupráci so židovskou obcou v Nitre, ako aj s históriou a stručne i s pohrebnými a pietnymi zvykmi. Následne zástupcovia židovskej obce v Nitre na besede so študentmi sformulovali svoje požiadavky na prevádzku a funkčnosť cintorína a taktiež i okruhy problémov, ktoré by mala spracovaná projektová dokumentácia riešiť. Študenti rozdelení do dvojíc sa úlohy zhostili zodpovedne, sčasti s ohľadom na vážnosť témy a sčasti i zo záujmu, nakoľko podobná práca nie je ani zďaleka každodenná, a ako taká bola obrovskou výzvou pre všetkých zúčastnených… V priebehu semestra sa tvorivý potenciál študentov záhradnej a krajinne architektúry naplno prejavil nielen pri spracovávaní predprojektovej prípravy územia (inventarizácia rastlín a návrhy drevín na asanáciu s vyčíslením ich spoločenskej hodnoty v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), v tvorbe výkresov širších vzťahov, analýz územia, výkresov súčasného stavu, ale hlavne v príprave návrhov riešení, ktoré boli koncipované tak, že v jednom návrhu bolo potrebné rešpektovať zadanie a požiadavky investora a druhý slúžil ako voľný návrh, kde mohli študenti uplatniť svoju imagináciu a cit pre priestor a jeho tvorbu. V každom prípade bolo nutné vyriešiť komunikačné vzťahy, priestorové členenie cintorína a prepojenie neologickej a ortodoxnej časti, ktoré sú situovane v dvoch výškových úrovniach. Hlavný komunikačný ťah bolo treba doplniť o vedľajšie, prepájajúce významné hroby na cintoríne a zvážiť materiálové riešenie povrchov komunikácii v intenciách spevnenej dlažby/ kameňa a infiltračných povrchov – mlat/trávnik. Výber mobiliáru (lavičky, drobné odpadové nádoby, nádoby na kameň a umytie rúk, informačný systém…), jeho tvaroslovie, použitý materiál a osadenie v priestore významnou mierou ovplyvnili celkový zámer autorov návrhov. Po schválení návrhov stáli študenti pred ďalšou neľahkou úlohou, výberom vhodného sortimentu rastlín – drevín a krov, tak, aby boli ekologicky vhodné do riešenej lokality, spĺňali priestorové požiadavky (veľkosť, habitus) a zároveň esteticky, farebne, svojou textúrou a štruktúrou židovský cintorín citlivo dopĺňali a nesnažili sa mu dominovať, nakoľko sila a genius loci (duch miesta) cintorína sa skrýva v kameni…Druhové zloženie napriek uvedenému bolo v rámci predložených návrhov naozaj rôznorodé, vo výbere môžeme nájsť napr. jarabiny (Sorbus aria, Sorbus aucuparia), lipy (Tilia x euchlora, Tilia tomentosa BRABANT), javory (Acer platanoides, Acer campestre ELSRIJK), hlošinu (Eleagnus angustifolia), kalinu (Viburnum x burkwoodii), tavoľník (Spiraea x vanhouttei) a z popínavých drevín napríklad brečtan (Hedera helix) a zemolez (Lonicera henryi). Spracovanie vytyčovacích výkresov pre rastliny a spevnené plochy, výkresy detailov a tzv. dizajnkarty vybraných prvkov mobiliáru je medzi študentmi nie veľmi populárne, avšak povinné. Výsledky Výsledné návrhy obnovy židovského cintorína v Nitre sa posudzovali na viacerých úrovniach. Po ich ohodnotení vedúcim ateliéru na konci semestra boli návrhy predstavené zástupcom Židovskej náboženskej obce v Nitre, ktorí ich po prezentovaní študentmi – autormi návrhov, mohli priamo na mieste vyhodnotiť, zvážiť, či a ako spĺňajú požiadavky sformulované na začiatku semestra, a zároveň pripomienkovať. Študenti si mali možnosť naostro z prvej ruky vyskúšať, čo to znamená, musieť si obhájiť svoju prácu a odborný názor, ako i pružne reagovať na pripomienky. Bola to pre nich cenná skúsenosť. Možno konštatovať, že výsledky spolupráce medzi židovskou obcou v Nitre, Katedrou záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre a Mestom Nitra (návrhy riešenia, tak ako boli spracované študentmi 4. ročníka) a prípadná ďalšia syntéza nápadov spolu s citlivým prístupom k riešenej ploche ako jednej z významných kultúrnych pamiatok Nitry, vytvorili solídny predpoklad pre dôstojnú obnovu židovského cintorína v Nitre. Resumé The article refers to the burial habits of the Jewish culture and value of the Jewish cemeteries from the point of view of cultural monuments. It offers an example of the functional and architectural renewal of the approximately 250 years old Jewish cemetery in Nitra. The projects in total number of 8 have been created by students of the 8th Semester of Landscape architecture of Slovak Agriculture University in Nitra in cooperation with Jewish community in Nitra and City of Nitra. Použitá literatúra: 1. DOLEŽELOVÁ, Jana 1991. Úcta k živým i mrtvým (židovské zvyky a instituce při pohřbívání. In: Židovská ročenka 5751 (1990 – 1991). Praha : Rada ŽNO v ČR, 1991, s. 64-72. 2. SCHEIBER, Sándor – FÉNER, Tamás 1984. És beszéld el fiadnak. Zsidó hagyományok Magyarországon. Budapest : Corvina Kiadó, 1984. 153 s. ISBN 963 13 1834 6. 3. Kolektív autorov 1990. Na křižovatce kultur. Historie československých Židu. Praha : Mladá fronta, 1990. ISBN 80 204 0305 1. 4. GERGELYI, Otmar 1969. Nitra. Bratislava : Vydavateľstvo Šport, 1969. 5. Internetová stránka: www.slovak-jewish-heritage.org