Židovská náboženská obec v Nitre
Jozef Engel
Humanista a dobrodinec mesta Nitry
Jozef Engel sa narodil v roku 1834 v Nitre. Bol úspešným podnikateľom, zbohatol a svoj majetok investoval do nehnuteľností. Bol všeobecne známy ako ľudomil a humanista, neskôr sa stal legendou pre dobročinné skutky, ktorými podporoval svoje rodné mesto. V roku 1883 si dal postaviť neďaleko radnice dom, ktorý však v roku 1896 vyhorel. Na jeho mieste dal potom postaviť pavlačový obytný dom so zaujímavou vnútornou architektúrou. Stál na ulici s pôvodným názvom Telegdy utca, neskôr Malošpitálska ulica. Tento dom bol zbúraný v rámci veľkej asanácie centra mesta v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Z vlastných prostriedkov dal Jozef Engel ešte v roku 1903 postaviť budovu samostatnej rabínskej školy – ješivy Jozef a jeho manželka Jozefína (rod. Steinová) spísali v roku 1902 testament, v ktorom určili, kto a za akých okolností môže po ich smrti nakladať s finančnými výnosmi z ich majetku, pretože priamych potomkov nemali. Podľa testamentu založili 3 veľké základiny: rodinnú základinu, rodinnú základinu na vybavenie venom sobášiacich sa členov rodiny a útulok spojený s chudobincom. Ďalej bolo založených 10 menších základín. Nájomné domy základiny a statok v Peskodári boli dané do prenájmu. Malé základiny boli určené na podporu nitrianskych židovských spolkov a ustanovizní. Jednu tvorila aj suma 10 000 korún pre mesto Nitra na podporu chudobných obyvateľov, bez ohľadu na ich náboženstvo. Panovník Jozefovi Engelovi za jeho zásluhy udelil šľachtický titul. Engelova nadácia mala v čase svojho vzniku hodnotu 1 milión zlatých uhorských korún a 100 hektárov pôdy. Prvá svetová vojna a iné okolnosti dlho hatili uskutočnenie veľkolepých Engelových plánov. Začali sa pomaly realizovať až po vojne. V roku 1931 bol otvorený chudobinec pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov mesta. Za zásluhy pri podpore chudobných obyvateľov mesta schválilo v roku 1924 mestské zastupiteľstvo premenovanie Krížnej ulice, kde Jozef Engel býval, na Ulicu Jozefa Engela. Z malej základiny sa po jeho smrti financovala, okrem prispenia iných darcov, aj výstavba nitrianskej synagógy v rokoch 1910 – 1911. Jozef Engel zomrel 7.marca 1905, necelé dva mesiace po smrti svojej manželky. Obaja sú pochovaní v ortodoxnej časti židovského cintorína v Nitre.
Preklad epitafu Jozefa a Jozefíny Engelových z maďarského jazyka: Tu odpočíva Jozef Engel z Peskodáru, ktorý sa dožil 71 rokov a zomrel 7. marca 1905. Bol geniálnym podnikateľom, ktorý nadobudol svoj majetok neúnavnou a poctivou prácou. Založil ustanovizne na šľachetné ciele a spolu so svojou manželkou podporoval chudobných. Viac ako milión korún venoval na rozvoj verejných ustanovizní. Panovník mu za jeho zásluhy udelil šľachtický titul. Židovská náboženská obec trúchli za svojím predsedom s mnohými zásluhami, trúchli za ním rodina a priatelia, chudobní, vdovy, vdovci a siroty. Celé mesto si s pietou a úctou uchováva jeho slávne meno. NECH SA JEHO DUŠA SPOJÍ DO ZVÄZKU ŽIJÚCICH V RAJI! Tu odpočíva Jozefína ENGELOVÁ (rod. Steinová) z Peskodáru, ktorá sa dožila 69 rokov a zomrela 19.1.1905. Počas 46-ročného šťastného manželstva pobádala svojho manžela na šľachetné činy, svojou múdrosťou napomáhala uskutočňovať jeho veľké plány a spolu s ním vytvárala veľké základiny a štedro do nich prispievala. Oplývala ženskými cnosťami. Spolok židovských žien trúchli za svojou predsedníčkou, smútia za ňou príbuzní, chudobní, vdovy, vdovci a siroty. Celé mesto si s pietou a úctou uchováva jej slávne meno. NECH SA JEJ DUŠA SPOJÍ DO ZVÄZKU ŽIJÚCICH V RAJI! Použitá literatúra: . Almanach Nitra 1931. . Nyitravármegye č.35/1931 . Zsidó Lexikon, Budapest 1929, heslo šľachtici – Jozef Engel, str. 643. . Kniha – Významné osobnosti Nitry, 1998