Židovská náboženská obec v Nitre
Historia magistra vitae – dejiny sú učiteľkou života. Iba ten, kto pozná svoje korene, vie si ctiť prítomnosť a budovať budúcnosť. Nitra bola kedysi mestom s bohatou židovskou tradíciou. Druhá svetová vojna a následné roky totality ju násilne pretrhli. Spoznávať ju a oboznamovať s ňou nielen členov komunity, ale aj verejnosť, to je naša úloha.
História