Židovská náboženská obec v Nitre
Vzácna návšteva medzi nami
V rokoch 2020 – 2022 bola UKF v Nitre partnerom medzinárodného projektu Horizon 2020 „Social and innovative platform on cultural tourism and its potential towards deepening Europeanisation (SPOT). Súčasťou 15 členného konzorcia projektu bola aj Bar-Illan University v zastúpení prof. Michaela Sofera s tímom. Jeho návšteva rámci programu ERASMUS KA171 tak predstavuje ďalší príklad toho, že aj po ukončení projektu je komunikácia medzi niektorými členmi riešiteľských kolektívov stále intenzívna a pokračuje aj naďalej. Na utorok 18. 6. 2024 pripravili príslušní pracovníci UKF prof. Michaelovi Soferovi program súvisiaci s predstavením židovskej komunity v Nitre. V Štátnom archíve v Ivanke pri Nitre im PhDr. Milan Belej, PhD., vedúci oddelenia spracúvania archívnych dokumentov, prezentoval sústavu archívov na Slovensku a ich úlohy. Prof. Sofer sa oboznámil aj s významnými dokumentami a publikáciami majúcimi vzťah nielen k histórii Nitry, ale aj jej židovských obyvateľov. Emočne silným zážitkom boli pre neho náhodne zistené informácie súvisiace s jeho príbuznými. Ďalšou zastávkou bola návšteva židovského cintorína v Nitre. Členka židovskej náboženskej obce Mgr. Katarína Potoková v spolupráci so sprievodkyňou Turistického informačného centra p. Evou Andrášikovou predstavili históriu niektorých nitrianskych židovských rodín i príbeh nitrianskeho rabína Ezechiela Banetha, ktorého hrob sa stal pútnickým miestom. Záver programu patril návšteve nitrianskej synagógy a prehliadke výstavy Židovská Nitra, predstavujúcej život tejto komunity a jej prínos do života mesta. Text a fotografie: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre