Židovská náboženská obec v Nitre
Nitrianska hagada
Pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku slobody a nekvaseného chleba, Pesachu, vám prinášame pozdrav z Nitry. Našu hagadu. Napriek tomu, že vo svete vyšlo neúrekom týchto kníh, prinášajúcich príbeh o oslobodení Židov z egyptského otroctva, táto malá nenápadná knižočka v modrom obale, ktorú vám predstavujeme, je výnimočná. Pretože je jednou z prvých, ktorá vyšla so slovenským prekladom. Má svoj pohnutý osud, takisto ako rodina, ktorej patrila. Na jej titulnej strane stojí: Hagada. Vypravovanie o vysťahovaní Izraelu z Egypta pre oba prvé večery sviatku Pesach. So slovenským prekladom prof. Vladimíra Wetzlera a vyobrazeniami. Úplné vydanie pre školu a domácnosť. Predslov k hagade napísal v mesiaci adar roku 5694 (1934) pod názvom DOPROVODOM dr. Alojz (Eliezer) Schweiger, hlavný rabín neologickej obce v Nitre.Významný teológ a pedagóg, absolvent bratislavskej ješivy, sa v roku 1928 stal hlavným neologickým rabínom v Nitre. Bol známy najmä svojimi prekladmi starohebrejských textov, modlitieb a statí zo Starého zákona do slovenského jazyka. Snažil sa aj o to, aby sa náboženstvo na židovských školách vyučovalo po slovensky, čo je prejavom jeho úprimného vyznania lásky k rodnému jazyku. Citujme z úvodu Nitrianskej hagady: „Liturgia poetického Seder-večera, ktorý pôsobí na mysli našich detí tak silným dojmom, len získa na svojej kráse, keď im tie pekné žalmy, starobylé piesne a otázky Ma-ništano budú prístupné v materinskej reči." Svoje city vyjadril v úvode aj prekladatel a vydavateľ tejto hagady, stredoškolský profesor Vladimír Wetzler: „Už dávno, veľmi dávno zapodieval som sa myšlienkou, prispieť svojou hrivnou na tom poli, kde sa doposiaľ javily najväčšie nedostatky: na poli výučby žid. náboženstva, a to materinským jazykom slovenským…v slovenské rúcho odetá knižka táto nech nechybuje v žiadnej slovensky uvedomelej židovskej rodine…“ Počas II. svetovej vojny, v roku 1942, mal Dr. Schweiger ako hlavný neologický rabín v Nitre výnimku spod deportácie. Žiaľ, v septembri roku 1944 výnimky prestali platiť a rabín s rodinou a mnohými ďalšími členmi obce boli deportovaní do koncentračných táborov, odkiaľ sa už nevrátili. Stopa prof. Wetzlera sa nám v piesku tragédie holokaustu stráca... Židovská náboženská obec v Nitre, v snahe zachovať túto vzácnu knihu pre budúce generácie a na pamiatku martýrov, vydala pri príležitosti sviatku Pesach v roku 5778/2018 jej reprint. Autor: Katarína Dátum: 20.12.2023
Reprint Hagada pri príležitosti sviatku Pesach v roku 5778/2018